Измене конкурсне документације и одговор на питање

12.02.2015.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ 1. ДО 8. РАЗРЕДА У 2014./15. ГОДИНИ – ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА – (ЈНМВ 04/2015)
Питања и одговори

ИЗМЕНЕ БР. 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ha страни 6. Конкурсне документације мења се тачка II.2.2.2. у делу ”Документација”:
–    у  алинеји 1 брише се ”и фотокопија саобраћане дозволе” и иза речи саобраћајна додаје реч ”дозвола”,
–    у алинеји 2 брише ”и фотокопија саобраћане дозволе”  и иза речи саобраћајна додаје реч ”дозвола”,
тако да тачка  II.2.2.2. сада гласи:
Да у моменту подношења понуде располаже (у својини, по основу уговора о закупу, лизингу, пословно техничкој сарадњи или другог) са најмање 5 аутобуса високе туристичке класе (са клима уређајем, тв/видео уређајем и другим карактеристикама класе) старости до 5 (пет) година;
Документација:
–    одштампана (очитана) саобраћајна дозвола за возила у својини или
–    уговор по основу којег се располаже возилом и одштампана (очитана) саобраћајна дозвола за возила која нису у власништву.

Комисија

 

ИЗМЕНЕ БР. 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ha страни 1. Конкурсне документације уместо:
” Рок за подношење понуда:  6. 2. 2015. године у 16:00 часова”
треба да стоји:
” Рок за подношење понуда:  18. 2. 2015. године у 16:00 часова”

Остали делови Конкурсне документације остају непромењени.

Комисија